Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

ankieta nie istnieje
energia tradycyjna ››      Gaz płynny   (101) ››      Olej opałowy   (55) ››      Węgiel   (40) ››      Eko-groszek   (24) ››      Drewno   (42) ››      Pellet   (84) ››      Brykiet   (63) ››      Projektanci   (347) energia odnawialna ››      Pompy ciepła   (572) ››      Geotermia   (300) ››      Rekuperacja   (133) ››      Energetyka słoneczna   (499) ››      Biomasa, biogaz, biopaliwa   (202) ››      Energetyka wiatrowa   (85) ››      Odnawialne źródła energii   (168) ››      Projektanci   (485) ››      Promotorzy   (2) znajdź firmy w swoim regionie

Drogi użytkowniku

Flash nie bangla, Flash kaput ;-(

Włącz obsługę Flash lub ściągnij najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Pozwolenia zintegrowane w 2018 roku

bieżące ponad rok temu    19.06.2018
Artur Borkowski
komentarzy 0 ocen 0 (0%)
A A A

Podziel się linkiem ze znajomym.

Twoja nazwa
podaj swój adres e-mail
podaj adres e-mail znajomego
Pozwolenia zintegrowane w 2018 roku portal energia

Pozwolenie zintegrowane to formalno-prawny instrument (wprowadzony do prawa unijnego w 1996 r.), który dotyczy zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom ich kontroli. Dyrektywa IPPC, dotycząca Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń, do prawa polskiego weszła w 2001 roku i obowiązuje do dziś.

Pozwolenia zintegrowane

W Polsce dotycząca ich Dyrektywa podparta jest Ustawami:

- z dnia 27 kwietnia 2001 roku: o Prawie ochrony środowiska (POŚ),

- z dnia 27 lipca 2001 roku: o wprowadzeniu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw,

- z dnia 9 listopada 2010 roku: w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wprowadzanie pozwoleń zintegrowanych ma na celu zoptymalizowanie i oczywiście minimalizację ilości zanieczyszczeń (substancji oraz energii), które wprowadzane są do środowiska. W ujęciu tym środowisko widziane jest jako całość, ponieważ wybrane rodzaje działalności, które ze względu na swój rodzaj oraz skalę mogą powodować zanieczyszczenia: albo poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska właśnie jako całości. Na początku należy zaznaczyć zaś, że

prowadzenie instalacji (nawet tych wskazanych w prawie), dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, bez tego pozwolenia jest zabronione. Rodzaje instalacji, dla których wymagane są pozwolenia zintegrowane (także w 2018 roku), określone są (jako cała lista) w załączniku do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.: "w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)". Prowadzący instalacje, które odpowiadają kryteriom z tego Rozporządzenia, są prawnie zobowiązani do tego aby posiadać pozwolenie zintegrowane. Musi ono wtedy obejmować wszystkie aspekty wpływu instalacji na środowisko - oczywiście w zależności od prowadzonej działalności.

Na czym polega zintegrowane podejście do określania warunków korzystania ze środowiska?

Wydawane pozwolenia dotyczące tych warunków, są zintegrowane, bo opierają się na zastępowaniu pozwoleń cząstkowych (na wprowadzanie substancji albo energii do poszczególnych komponentów środowiska), wyłącznie jednym dokumentem. Takie pozwolenia obejmują wtedy całość oddziaływań na środowisko, to znaczy: wszystkie emisje substancji i energii, zapotrzebowanie na energię, wykorzystywane surowce oraz pobór wody, a także sytuacje odbiegające od normalnych. Mówiąc jeszcze dokładniej, jedno pozwolenie zintegrowane zastępuje pozwolenia na:

  • pobór wód,
  • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  • wytwarzanie odpadów (tutaj razem z zezwoleniami na: odzysk, unieszkodliwianie, transport oraz gromadzenie odpadów),
  • odprowadzenie ścieków do wód albo do ziemi,
  • emitowanie hałasu do środowiska,
  • emitowanie pól elektromagnetycznych.

Jedno pozwolenie zintegrowane wydaje się dla wszystkich instalacji (wymagających wydania pozwolenia), jakie znajdują się na terenie jednego zakładu (zgodnie z art. 203 POŚ). Wszystkie instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego muszą zaś spełniać wymagania ochrony środowiska, jakie wynikają z najlepszych dostępnych technik (z ang. BAT: Best Available Techniques). Najważniejsze jest również to, by

nie powodowały one przekraczania dodatkowych standardów emisyjnych, czyli tak zwanych granicznych wielkości emisyjnych. Co ważne, osoba prowadząca na konkretnym terenie kilka instalacji, może:

  • wystąpić z wnioskiem o wydanie dla nich odrębnych pozwoleń.
  • włączyć do pozwolenia zintegrowanego instalacje, które go nie wymagają.

Trzeba też zaznaczyć iż posiadanie pozwolenia zintegrowanego, nie zwalnia żadnego przedsiębiorcy z obowiązku, jakim jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do zewnętrznej kanalizacji ścieków, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Kiedy trzeba ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Jak już było wspomniane na początku, pozwolenie to wydawane jest w ramach pozwoleń emisyjnych i jego głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Jest ono wymagane zawsze wtedy, gdy funkcjonowanie danej instalacji przemysłowej (ze względu na rodzaj i wielkość prowadzonej działalności gospodarczej), może spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych. Uzyskanie takiego pozwolenia jest niezbędne wtedy w dwóch przypadkach:

1. Rozpoczęcia eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia.

2. Istotnej zmiany istniejącej już instalacji.

Pozwolenie zintegrowane w każdym przypadku wydawane jest na wniosek prowadzącego instalację i odbywa się to w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o wydanie takiego pozwolenia zawsze musi zawierać szereg informacji, między innymi: adres zakładu, informację o rodzaju prowadzonej działalności, a także ogólny schemat technologiczny: z bilansem masowym oraz rodzajami wykorzystywanych materiałów, paliw i surowców, jakie są istotne z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Komentarze (0) portalenergia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy nie związane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin). dodaj komentarzbądź pierwszy!
treść komentarza
A2 - idealmedia dół