Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – jakie zmiany planowane są na 3 kwartał 2020 ?

W opublikowanym 13 lipca 2020 r. na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykazie prac legislacyjnych znalazł się projekt zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Przedłużenie udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP

Zgodnie z informacjami umieszczonymi w wykazie, główną przyczyną zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii jest konieczność przedłużenia obowiązujących programów pomocy publicznej zarówno dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na sprzedaż energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej jak i mikro- i małych wytwórców energii z OZE na sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP.

Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii obowiązujące systemy wsparcia kończą się w dniu 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z proponowanymi zmianami w ustawie o odnawialnych źródłach energii maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP z „30 czerwca 2021 r.” przedłuża się do „30 czerwca 2026 r.”, czyli o 5 lat.

Proponowane przedłużenie okresów udzielania pomocy publicznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, jakkolwiek zgodne z zasadami przedłużenia okresu obowiązywania lub rozszerzenia zakresu istniejących programów przewidzianymi w Komunikacie Komisji - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz.U. C 200 z 28.6.2014, str. 1-55), wymaga uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Czyli, do wejścia w życie zmian przedłużających możliwość udzielania pomocy publicznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii konieczna będzie jeszcze zgoda lub stanowisko Komisji Europejskiej dopuszczające możliwość wprowadzenia takich zmian. W naszej ocenie konieczne będzie przeprowadzenie sprawnego procesu uzgodnień z Komisją Europejską tak by uniknąć sytuacji w której po 30 czerwca 2021 r. nie będzie możliwości udzielania wsparcia w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP funkcjonujących na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nie uzyskanie zgody lub stanowiska Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2021 spowoduje po raz kolejny zamrożenie ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji OZE na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii a w konsekwencji spowoduje to kolejne opóźnienia w realizacji wielu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zmiana progów pomocy zainstalowanej

Projekt zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii ma zawierać również zmiany mające na celu ograniczenie obowiązku uzyskania koncesji dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE.

Obecnie obowiązek uzyskania koncesji URE na wytwarzanie energii w OZE nie obejmuje mikroinstalacji i małych instalacji OZE. Małą instalacją OZE jest instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Proponowane zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii mają podnieść progi łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW, po przekroczeniu których konieczne będzie uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Podniesienie progów mocy zainstalowanej decydującej o obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii należy ocenić bardzo pozytywnie. Proponowane zmiany spowodują, że większość instalacji PV lokalizowanych w obrębie zakładów produkcyjnych, które są głównie nastawione na wytwarzanie energii na potrzeby własne nie będzie wymagać koncesji co na pewno przyśpieszy, usprawni i zmniejszy koszty realizacji inwestycji w instalacje wytwarzające energię z OZE.

Jakie jeszcze zmiany ?

Projekt zmian do ustawy o odnawialnych źródłach ma zawierać również potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE odnawialnego źródła energii, która do tej pory była określana zgodnie z praktyką przyjętą przez Urząd Regulacji Energetyki, który w związku z sygnalizowanymi przez uczestników rynku wątpliwościami interpretacyjnymi, związanymi ze stosowaniem pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, którym operują zarówno przepisy ustawy OZE, jak i przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w piśmie oznaczonym jako Informacja nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” przedstawił swoje stanowisko. Urząd Regulacji Energetyki wskazał, że pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. ogniwa fotowoltaicznego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW). Zgodnie z założeniami projektu zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii, sposób określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE odnawialnego źródła energii zostanie wprowadzony do ustawy.

Dodatkowo nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje wprowadzenie również zmian porządkujących oraz zmian usuwających wątpliwości powstałe przy wcześniej wprowadzonych zmianach ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Podsumowanie

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie, zarówno w zakresie przedłużenia okresów wsparcia w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP jak i podniesienia progów łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW, po przekroczeniu których konieczne będzie uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Co może jednak niepokoić inwestorów to czy szybko uda się uchwalić proponowane zmiany oraz uzyskać zgodę lub pozytywne stanowisko Komisji Europejskiej na przedłużenie okresów wsparcia w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP. Bez szybkiego działania inwestorom z realizującym projekty OZE po raz kolejny może grozić zamrożenie ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji OZE na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii a w konsekwencji kolejne opóźnienia w realizacji wielu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Radca Prawny/Legal Counsel Kacper Skalski Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. www.rsplegal.pl

Informacja prasowa.